Reklamacje i zwroty

PRAWA KONSUMENTA

Klientom zakupującym u nas produkty jako konsumenci, przysługują stosowne uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.). Do zawieranych umów zastosowanie znajduje także Regulamin Sklepu Internetowego Bolw.pl – jednakże jego postanowienia, mniej korzystne niż bezwzględnie obowiązujące przepisy ustaw, są nieważne.

I tak konsumentom zawierającym u nas towary przysługuje:

 • prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru – zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta;
 • uprawnienia z rękojmi opisane w Kodeksie cywilnym;
 • uprawnienia gwarancyjne – jeżeli zakupiony towar jest nią objęty, na zasadach i warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

Konsument decyduje z jakich przysługujących mu praw korzysta – z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy też z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji.

W pewnych wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega dodatkową możliwość wyrażenia zgody na wymianę zakupionego towaru na inny o tej samej wartości lub droższy – zależy to jednak każdorazowo od okoliczności konkretnej sprzedaży oraz woli Sprzedawcy.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (co do zasady). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie – na adres Sklep wędkarski Bolw.pl, ul. Sulechowska 4a/18, 65-119 Zielona Góra
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bolw.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (strona 22). Korzystanie z przedmiotowego formularza nie jest jednak obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są do-
stępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-
czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru( *)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Szczegółową procedurę związaną z odstąpieniem od umowy – w tym początek biegu terminu do złożenia oświadczenia przez Konsumenta, zasady zwrotu towaru Sprzedawcy oraz zwrotu ceny towaru określa Regulamin Sklepu Internetowego Bolw.pl jak również załącznik nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta (strona 20)

UPRAWNIENIA Z RĘKOJMI

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru – tj. niezgodności rzeczy sprzedanej z umową – Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Uprawnienia te przysługują Konsumentowi w okresie 2 lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

Konsument we wskazanym wyżej okresie może żądać:

 • naprawy towaru,
 • wymiany towaru na wolny od wad,
 • obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy sprzedaży - chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; w przypadku żądania odstąpienia od umowy stwierdzona wada produktu musi być nadto istotna.

Reklamacje składa Klient poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy, w dowolnej formie umożliwiającej Sprzedawcy zapoznanie się z reklamacją i jej treścią:

 • pisemnie – na adres Sklep wędkarski Bolw.pl, Sulechowska 4a/18, 65-119 Zielona Góra
 • telefonicznie – pod numerem: (68) 506 50 55
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail sklep@bolw.pl

Szczegółowe prawa i obowiązki wynikające z rękojmi, w tym sposób rozpatrywania reklamacji, określa Regulamin Sklepu Internetowego Bolw.pl oraz kodeks cywilny w art. 556-576.

UPRAWNIENIA Z GWARANCJI

Towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora – jeżeli przewiduje to treść oferty. Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz zasady korzystania z przedmiotowych uprawnień określa każdorazowo karta gwarancyjna wystawiona przez gwaranta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium